Przykładowe projektyDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - URBANISTYKA


Działalność gospodarczą/zawodową prowadzę od 1991 roku. Moje doświadczenie zawodowe sięga 1987 roku i dotyczy zarówno praktyki „prywatnej” jak i pracy w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Krośnie.    
W okresie zatrudnienia w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Krośnie, a po reorganizacji w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Oddział Zamiejscowy w Krośnie wykonałem:
 • od 1990r. byłem głównym projektantem opracowującym plany przestrzennego zagospodarowania gmin (o powierzchni 6-8 tyś. ha): Lipinki, Tyrawa Wołoska,Wojaszówka, Jasło, Biecz, Kołaczyce,
 • byłem współautorem Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła,
 • kilkakrotnie dokonywałem oceny w formie koreferatów, na posiedzenie Rad Technicznych, materiałów (projektów planów) prezentowanych przez inne zespoły projektowe,
 • w Zespole Generalnego Projektanta współuczestniczyłem w opracowywaniu tematów:
  • Diagnoza Stanu Istniejącego Województwa Krośnieńskiego w zakresie działalności produkcyjnej
  • Synteza Ustaleń Planów Przestrzennych Województwa Krośnieńskiego - opracowanie graficzne
  • Struktura Funkcjonalno-Przestrzenna Województwa Krośnieńskiego - opracowanie graficzne
  • Studium Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Krośnieńskiego; (Synteza Uwarunkowań Rozwoju, Cele i Kierunki Rozwoju, Polityka Przestrzenna)
  • Przejścia graniczne między Polską a Ukrainą na tle struktury przestrzenno - turystycznej + komputerowe opracowanie powiązań przestrzennych
  • Koncepcja Zagospodarowania Drogi Ekspresowej Nr 9 Domaradz - Barwinek
  • Studium Zagospodarowania Trasy Drogi Szybkiego Ruchu Domaradz - Barwinek    Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Trasy Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej
  • Studium Zagospodarowania Przestrzennego wokół zbiornika wodnego “Krępna-Kąty”
  • Studium Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
  • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Haczów
Ponadtto wykonywałem:
 • Plany Zagospodarowania Przestrzennego z terenu gminy Brzozów i miasta Brzozowa
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego - terenu budownictwa mieszkaniowego i usług
 • w Starej Wsi
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego terenu pod rekreację, budownictwo turystyczne i letniskowe “Temeszów - 1” i “Temeszów - 2” w gminie Dydnia
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów - Krosno w gminach: Kołaczyce, Wojaszówka, Skrzyszów, Brzostek, Tuchów, Pilzno, Tarnów
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego terenu stacji paliw     “DOMARADZ-2” i terenu składu maszyn rolniczych i budowlanych “DOMARADZ-3” w gminie Domaradz
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Pawłosiów
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 110kV z stacji Jarosław Północ w mieście Jarosław
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna “TURASZÓWKA-III” (pow. 45,0 ha)
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych obejmujących obszary gminy Rymanów,
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „WARZYCE II – Nr 42”

Jestem członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Krośnie.